Informacje dla importerów HFC luzem

Komisja Europejska poinformowała, że od 1 maja do godz. 23:59  1 czerwca 2024 r. będzie można składać na portalu F-gas deklaracje na uzyskanie kontyngentu na przywóz HFC luzem w latach 2025-2027 lub (w przypadku importerów posiadających przyznane na ten okres wartości odniesienia) deklaracje na ewentualne zwiększenie kontyngentu wynikającego z tych wartości odniesienia. Komisja nie będzie już ogłaszać naboru deklaracji w Dzienniku Urzędowym UE.


Zgodnie z nowym Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2024/573, które wchodzi w życie 11 marca 2024 r. i które zastępuje Rozporządzenie PE i Rady (UE) 517/2014 kontyngent przyznany na 2025 r. nie podlega opłacie, natomiast opłata poza kontyngent przyznany na 2026 r. będzie wynosić 3 Euro/tonę CO2 eq.  Nowi importerzy (czyli podmioty nie posiadające na chwilę obecną wartości referencyjnych) nie będą mogli przekazywać swoich kontyngentów na przywóz HFC luzem innym importerom HFC luzem ani importerom HFC w urządzeniach. Kontyngenty przydziela się wyłącznie producentom lub importerom, którzy mają siedzibę na terytorium Unii lub którzy wyznaczyli wyłącznego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Unii, który ponosi pełną odpowiedzialność poza przestrzeganie niniejszego rozporządzenia i wymogów tytułu II rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenia REACH). Wyłącznym przedstawicielem może być przedstawiciel wyznaczony na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Jedynie importerzy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej związanej z chemikaliami lub w serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, lub ochrony przeciwpożarowej lub pomp ciepła przez 3 kolejne lata przed okresem objętym przydziałem kontyngentu, mogą złożyć deklarację, o której mowa wyżej, lub otrzymać przydział kontyngentu na tej podstawie. Producenci i importerzy przedkładają na wniosek Komisji dowody potwierdzające ten fakt. W celu rejestracji w portalu F-gas importerzy podają adres swojej siedziby, pod którym prowadzą działalność. Pod tym samym adresem może być zarejestrowany tylko jeden podmiot. Do celów złożenia deklaracji dotyczącej kontyngentów i otrzymania przydziału kontyngentu oraz do celów określenia wartości odniesienia wszystkie podmioty mające  tego samego beneficjenta rzeczywistego uznaje się poza jeden podmiot. Tylko ten jeden podmiot, który został zarejestrowany w portalu F-gas jako pierwszy, jest uprawniony do wartości odniesienia oraz do przydziału kontyngentu chyba że beneficjent rzeczywisty wskaże inaczej.

 

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja