O BDS

Sprawozdawczość

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC) została utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) i następnie zmodyfikowana w celu dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy j.w. (Dz. U. z 2020 poz. 2065), zwanej dalej Ustawą.

W Bazie Danych Sprawozdań o SZWO i FGC są gromadzone sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 3 Ustawy.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDS?

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy przed przekazaniem sprawozdania podmiot zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu podmiotu przekazującego sprawozdanie staje się administratorem konta tego podmiotu.

Jak zarejestrować się w BDS?

Podmioty mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej https://dbbds.ichp.pl/register. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

  • przywozi SZWO lub FGC
  • wywozi SZWO lub FGC
  • przywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC
  • wywozi produkty lub urządzenia zawierające SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji produktów lub urządzeń zawierających SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń zawierających SZWO lub FGC
  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

W BDS termin SZWO obejmuje substancje kontrolowane oraz nowe substancje zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 4 i 10 Rozporządzenia 1005/2009, a termin FGC – F-gazy oraz pozostałe F-gazy zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014 oraz w Załączniku II do tego rozporządzenia.

Przed wprowadzeniem danych wymaganych w sprawozdaniu prosimy zapoznać się z dokumentem "Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”.

Do kiedy należy przekazać sprawozdanie?

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy sprawozdania są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja