Nowe Rozporządzenie 2024/573 w sprawie F-gazów, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573​  zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014. Nowe Rozporządzenie, które wchodzi w życie w dniu 11.03.2024 (poza kilkoma artykułami) zawiera szereg bardzo istotnych zmian w stosunku do Rozporządzenia nr 517/2014.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja