Nowe Rozporządzenie 2024/590 w sprawie SZWO i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400590&qid=1708954102136 uchylające dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009.  Nowe Rozporządzenie, które wchodzi w życie w dniu 11.03.2024 (poza kilkoma artykułami) zawiera szereg zmian w stosunku do Rozporządzenia nr 1005/2009.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja