Nowy formularz sprawozdań

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS została dostosowana do wymogów znowelizowanej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz 1951). Sprawozdania poza 2017 r. będą więc już tworzone on-line na zmodyfikowanym formularzu.

Do formularza sprawozdania zostały wprowadzone następujące zmiany:

W Części I:

Profil działalności został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy – prosimy o uważne zapoznanie się z tym profilem i zaznaczenie przed rozpoczęciem wypełniania sprawozdania właściwego profilu działalności zgodnego z działalnością prowadzoną w roku, którego ma dotyczyć sprawozdanie

W Części II :

 1. SZWO – FGC
  • Definiowanie substancji lub mieszaniny – w przypadku mieszaniny należy podać „oznaczenie ASHRAE” zamiast „nazwa handlowa mieszaniny”. Jeśli mieszanina nie posiada oznaczenia ASHRAE można zdefiniować jej skład i podać inną nazwę
 2. Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Należy podać ilość substancji/mieszaniny przywiezionej luzem z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i (w odrębnym polu) ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
  • Na podstawie dodanych danych o ilości substancji/mieszaniny przywiezionej luzem (pierwotnej lub odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej) system będzie automatycznie obliczał ilość ekwiwalentu CO2 (w tonach) dla substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej
  • Substancja lub mieszanina zawarta w przywiezionych produktach lub urządzeniach -system będzie automatycznie obliczał na podstawie podanych danych ilość substancji lub mieszaniny zawartej w produktach lub urządzeniach w tonach ekwiwalentu CO2
 3. Wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Należy podać ilość substancji/mieszaniny wywiezionej luzem z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i (w odrębnym polu) ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
  • Na podstawie dodanych danych o ilości substancji/mieszaniny wywiezionej luzem (pierwotnej lub odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej) system będzie automatycznie obliczał ilość ekwiwalentu CO2 (w tonach) dla substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej
  • Substancja lub mieszanina zawarta w produktach lub urządzeniach -system będzie automatycznie obliczał na podstawie podanych danych ilość substancji lub mieszaniny zawartej w wywiezionych urządzeniach w tonach ekwiwalentu CO2
 4. Obrót na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Zostały dodane pozycje do uzupełnienia przez wypełniającego formularz sprawozdania : Przekazane do recyklingu, Przekazane do regeneracji, Przekazane do zniszczenia, Przekazane do innych celów
 5. Zastosowanie
  • Zmiana nazwy z rozdzielnic wysokiego napięcia na rozdzielnice elektryczne
  • Zmiana z „serwisowanie lub konserwacja” na „konserwacja lub serwisowanie”
  • Dodanie oprócz „konserwacji i serwisowania” i „instalacji”, czynności „naprawy” oraz „likwidacji” dla poszczególnych typów urządzeń
  • Należy podać ilość substancji/mieszaniny zastosowanej z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość będzie można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
 6. Odzysk, recykling, regeneracja lub zniszczenie we własnym zakresie – bez zmian
 7. Substancja lub mieszanina zmagazynowana
  • Należy podać ilość substancji/mieszaniny zmagazynowanej z podziałem na ilość substancji/mieszaniny pierwotnej i ilość substancji/mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi lub regenerowanej (wartość będzie można podać tylko w jednym z tych pól lub w obu)
 8. Substancja lub mieszanina utracona – bez zmian

Informacje dodatkowe:

 1. Istniejące w systemie sprawozdania przekazane przez użytkowników przed wprowadzeniem zmian pozostaną bez zmian.
 2. Profil działalności został przypisany do danego sprawozdania (szkicu, wysłanego sprawozdania). Użytkownik powinien podawać profil działalności wypełniając sprawozdanie poza dany rok kalendarzowy
 3. W podglądzie sprawozdania będzie się wyświetlać informacja o dacie wysłania prośby o korektę sprawozdania oraz o dacie końcowej wysłania korekty sprawozdania (zgodnie z nową ustawą podmiot ma 14 dni na wysłanie korekty od dnia powiadomienia o błędnym sprawozdaniu)
 4. Jeżeli zostanie przekroczony termin przesłania korekty, to po zalogowaniu będzie wyświetlać się komunikat o braku przesłania korekty w wymaganym ustawowo terminie
Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja