Zakaz wprowadzania do obrotu „innych pianek” w Unii Europejskiej

14.12.2022

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać zgodnie z Załącznikiem nr III do Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014 zakaz wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej „innych pianek”  zawierających jako czynniki spieniające HFC o GWP 150 lub większym (z wyjątkiem gdy są one wymagane, aby spełnić krajowe normy bezpieczeństwa).

Termin „innych pianek” - dotyczy wszystkich rodzajów pianek, poza piankami XPS, dla których zakaz już obowiązuje. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, zakaz obejmuje nie tylko same pianki, ale również wyroby spienione i produkty i urządzenia zawierające  pianki, a także przedmieszki poliolowe (pre-blended polyols), będące składnikami systemów do wytwarzania pianek poliuretanowych.

Przypominamy, iż termin „przekazanie do obrotu” oznacza zgodnie z ww. Rozporządzeniem „dostarczanie lub udostępnianie na rzecz innej strony w Unii po raz pierwszy, poza opłatą lub nieodpłatnie, lub stosowanie na własny rachunek w przypadku producenta i obejmuje dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii”. W praktyce oznacza to zakaz przywozu „pianek” spoza UE przez importerów oraz ich sprzedaży na terytorium UE przez producentów w UE.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja